Webbshop

U-TAB, Flikar till Sveriges Rikes Lag

Registerflikar för Sveriges Rikes Lag
010

Registerflikar för Sveriges Rikes Lag

Balkdelen (blå flikar)

RF (Regeringsformen) - EKMR (Europakonventionen) - TF (Tryckfrihetsförordningen) - YGL (Yttrandefrihetsgrundlagen) - ÄktB (Äktenskapsbalk) - SamboL (Sambolag) - FB (Föräldrabalk) - ÄB (Ärvdabalk) - JB (Jordabalk) - JB 12 kap. (”Hyreslagen”) - FBL (Fastighetsbildningslag) - PBL (Plan- och bygglag) - MB (Miljöbalk) - BB (Byggningabalk) - AvtL (Avtalslagen) - Rom I (Tillämplig lag för avtalsförpl.) - KöpL (Köplag) - KKL (Konsumentköplag) - KtjL (Konsumenttjänstlag) - CISG (Int. köp av varor) - SkbrL (Skuldebrevslag) - RL (Räntelag) - HBL (Handelsbolagslag) - KommL (Kommissionslag) - SkadestL (Skadeståndslag) - PAL (Produktansvarslag) - Rom II (Utomobligatoriska förpl.) - KonkL (Konkurslag) - BrB (Brottsbalk) - RB (Rättegångsbalk) - RhjL (Rättshjälpslag) - DelgL (Delgivningslag) - LSF (Lag om skiljeförfarande) - Bryssel I (Erkännande och verkställighet av domar) - FPL (Förvaltningsprocesslag) - FL (Förvaltningslag) - UB (Utsökningsbalk) - LBfH (Betalningsförel. och handräckning) - SFB (Socialförsäkringsbalk)

Bihanget (röda flikar)

URL (Upphovsrättslag) - PL (Patentlag) - KonkurrL (Konkurrenslag) - MFL (Marknadsföringslag) - ExprL (Expropriationslag) - MBL (Medbestämmandelagen) - LAS (Lag om anställningsskydd) - SemL (Semesterlag) - LOA (Lag om offentlig anställning) - AML (Arbetsmiljölag) - PolisL (Polislag) - EFL (Lag om ekonomiska föreningar) - KL (Kommunallag) - OL (Ordningslag) - ML (Mervärdesskattelag) - PUL (Personuppgiftslag) - TrF (Trafikförordning) - IL (Inkomstskattelag) - SoL (Socialtjänstlag) - ABL (Aktiebolagslag) - UtlL (Utlänningslag)
LOU (Lag om offentlig upphandling) - DL (Diskrimineringslag) - OSL (Offentlighets- och sekretesslag) - VML (Varumärkeslag) - Författningsregister - Sakregister

95,00 Kr.

Tillbaka